Kolarien su­kuseu­ran säännöt

I. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §.
Yhdistyksen nimi on Sukuseura Kolarit r.y., kotipaikka Leppävirran kunta ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa,

vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta

jäsentensä keskuudessa.

3 §.
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita

seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,

- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,

- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun

vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,

- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää

julkaisutoimintaa, sekä

- pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II. Seuran jäsenet

4 §.
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt

henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka

avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 §.
Sukuseuran hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenanomuksen

voi jättää hakulomakkeella, jonka voi täyttää paperilomakkeena tai

netissä verkkolomakkeena. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta;

on ilmoitettava siitä seuran hallitukselle kirjallisesti tai omaa

säh­kö­pos­tiyh­teyt­tään käyttäen sukuseuran käyttämään sähköpostiin tai

suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §.
Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen

vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen

jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman

maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 §.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §.
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

9 §.
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 §.
Sukuseuran jäsenistä hallituksen tulee pitää jäsenluetteloa.

III. Seuran hallitus

11 §.
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa

sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään

yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

Jos jäseniä on kuusi, heistä on joka toinen vuosi erovuorossa kolme.

Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on ensimmäisenä

kaksivuotiskautena neljä ja toisena kautena loput. Ensimmäisen

kauden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva

jäsen voidaan valita uudelleen.


Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin,

rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos

hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä,

jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä

päätöspöytäkirjaa.

12 §.
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa

avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 §.
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

14 §.
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan

testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä

asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi

myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV. Seuran tilit

15 §.
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava

toi­min­nan­tar­kas­ta­jal­le tarkastettaviksi viimeistään seuraavan

helmikuun kuluessa. Toi­min­nan­tar­kas­ta­jan lausunto tilien ja seuran

hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään

seuraavan maaliskuun aikana.

V. Seuran kokoukset

16 §.
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi huhti-

syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on

julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen

toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi

viikkoa ennen kokousta.


Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai

sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka

tie­to­lii­ken­neyh­tey­den tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen

aikana tai ennen kokousta.

17 §.
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi

pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) hyväksytään edellisen kauden toimintakertomus,

2) hyväksytään edellisen kauden tilit ja päätetään vastuuvapauden

myöntämisestä tilivelvollisille,

3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kauden

toimintasuunnitelma ja talousarvio,

4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

5) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan

alkaneen kauden tilejä ja seuran hallintoa,

6) päätetään alkavana kaksivuotiskautena kannettavan vuosittaisen

jäsenmaksun suuruus, sekä

7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18 §.
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran paikalla tai etäyhteyden

kautta mukana olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen

vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi

tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei

näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät

tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja

on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos

arvalla.

VI. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 §.
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan

tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut

vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama

äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka

pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 §.
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä

seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä

tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai

jollekin Savon maakunta-arkistolle.

21 §.
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.